top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen: In deze voorwaarden wordt Cloet Online. met zetel te Rollewagenstraat 88, bus 1/02, 1800 Peutie, België, KBO BE0761.061.861 verder aangeduid als “Cloet Online.” en haar contractpartner als de klant.
Alle offertes, mails en enige andere documenten uitgaande van Cloet Online. en alle overeenkomsten tussen Cloet Online. en de klant zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant.

2.  Prijzen en offertes: De bestekken en prijsoffertes van Cloet Online. zijn gebaseerd op geldende waarden van lonen en materialen. De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 1 maand voor de uitvoering van de opdracht binnen de 3 maanden. Indien de uren vooropgesteld in de offerte niet overeenkomen met de gepresteerde uren, worden deze extra uren aan dezelfde eenheidsprijs aangerekend.

3.  Betaling:  Bij niet of laattijdige betaling, zal een intrest van 10% verschuldigd zijn op het openstaande bedrag vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien zal een niet-herleidbare forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom verschuldigd zijn met een minimum € 100, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Invorderingskosten zijn niet inbegrepen in deze forfaitaire schadevergoeding.

Het is de klant niet toegestaan schuldvergelijking toe te passen. Indien een factuur op verzoek van de klant op naam van een derde wordt opgesteld, zullen beiden hoofdelijk gehouden zijn t.a.v. Cloet Online. 
Betalingen worden eerst aangerekend op intresten, nadien op schadevergoeding en kosten en uiteindelijk op de facturatie in hoofdsom, ongeacht enige andersluidende vermelding van de klant bij betaling.

4.  Eigendomsvoorbehoud: De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over naar de klant na de volledige betaling van alle aan Cloet Online.  verschuldigde bedragen, inbegrepen de vergoeding van alle kosten, schadevergoeding en intresten, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten of indien anders vermeld.

5.  Overmacht: Cloet Online. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een order ten gevolge van overmacht, o.a. bij (doch niet beperkt tot) uitputting van de voorraad, uitblijven van leveringen door de leveranciers van Cloet Online., tenietgaan van goederen, ongevallen, staking, brand, overstroming, enz. Cloet Online. is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Cloet Online. kan evenmin aansprakelijk worden gesteld ingeval een opdracht tot het leveren van diensten niet kan worden uitgevoerd wegens de onbeschikbaarheid van de daartoe aangewezen aangestelden of bedienden van de leverancier, zelfs ingeval van overmacht.

6. Meerwerk en feedback : Op feedback rondes staat geen limiet, maar de uren werk die in deze feeback verwerken in het ontwerp kruipen, worden aangerekend aan dezelfde eenheidsprijs als de eerdere facturaties. 

Cloet Online. - BE0761.861.061 - Algemene voorwaarden

© 2020 Cloet Online.

bottom of page